احکام | الزهراء


احکام

گناهی که شیطان هم از آن بیزار است!

گناهی که شیطان هم از آن بیزار است!

شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آن قدر زشت و پلیدند که شیطان هم آن ها را تاءیید نمى کند. یکى از این اعمال ، نابود کردن وجهه افراد در جامعه ، و ریختن آبروى آن ها به وسیله بهتان یا تهمت است .

احکام روابط زن و مرد در محافل و مراکز قرآنی

احکام روابط زن و مرد در محافل و مراکز قرآنی

خانمها می توانند با نامحرم صحبت نمایند مشروط به آنکه :