امام رضا(ع) | الزهراء


امام رضا(ع)

پیام امام رضا(ع) به شیعیان توسط حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

پیام امام رضا(ع) به شیعیان توسط حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

سلام گرم مرا به دوستدارانم برسان و به آنان بگو : در دلهای خویش برای شیطان راهی نگشایند و آنان را به راستگویی در گفتار و ادای امانت و سکوت پرمعنا و ترک درگیری و جدال در کارهای بیهوده و بی فایده فراخوان و به صله رحم و رفت و آمد با یکدیگر و رابطه گرم و دوستانه با هم دعوت کن