عشق چیست؟ | الزهراء


عشق چیست؟

تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند, ۱۳۹۲ | بازدید : 1,346 | طبقه بندی : مشاوره

همگان درتعریف عشق نظردارند، اما اینکه چه تعریفی را درست بدانیم وچه تعریفی بتواند تعهد ایجاد کند مهم است.

عشق یک احساس ارزشمند و زیباست. احساسی که اگردارای  4 رکن اساسی خود باشد،می تواند یک رابطه عاشقانه مستحکم بسازد.

عشق 2

رکن اول: توجه

وقتی کسی ادعای عشق می کند بایستی بتواند معشوقه اش را بفهمد، به نیازهایش توجه کند، به نگاهش به آینده، به امیدهایش، به استعدادهاونگرشش، به حالات روحی وتغییرات روانی اش توجه داشته باشد.

اگرکسی مدعی عشق باشد امامتوجه تغییرحالات روحی یاظاهری معشوقه اش نشودو توجهی به اونداشته باشد یکی ازارکان عشق رامنهدم کرده است.

رکن دوم: احترام

عاشق بایستی درهمه حالی به معشوقه اش احترام بگذارد.به خانواده ، به دوستان، به تفکر، به علایق، به نظر،به باورها، به سلایقش يا حتی آن زمان که تفاوت سلیقه فاحشی بین آنهاست احترام بگذارد.

عاشقی که به محض قهرودعوافراموش می کندکه احترام بگذاردوبا کلمات نازیبا قلب معشوقه اش را می رنجاند، صحت عشق رازیرسوال برده ودرحقیقت بنای عشق راویران کرده است.

رکن سوم: مسئولیت

اینکه درقبال عشقمان احساس مسئولیت کنیم، درزمان مشکلات وگرفتاری هایش درکش کنیم وکمک کنیم اوضاعش بهبودیابد. اینکه سعی کنیم برای رسیدن به آرزوهاوخواسته هایش ، مسیرش راازسنگ لاخ هاومانع ها پاک کنیم یعنی درقبال اووهرچه متعلق به اوست احساس مسئولیت داریم واینکه مسئولیترفتارها و گفتار و کردارمان را درقبالش بدانیم  ویعنی اینکه سعی داریم بنیان عشق رامحکم کنیم.

رکن چهارم: اعتماد

اینکه به نظر معشوقمان، نسبت به رفتاروکرداروگفتارش وارتباطهایش اعتمادکنیم. به ارزشهاوباورهای درستش صحّه بگذاریم یعنی به اواعتمادداریم.درچنین شرایطی شکل دوطرفه خواهدگرفت وازهرتهاجمی مصون می ماند.

“پس عشق هایمان رادرست بنا کنیم. سنگ بنای اولیه عشق بسیارمهم است.انگیزه شکل گیری عشق مهم است.اگردیدیم عاشقمان درعشقش یکی ازارکان عشق را بی توجهی می کند یاویران کرده،به صداقت عشقش شک کنیم. ثبات بنای عاشقانه به سلامت چهاررکن عشق وپایداری آنهاست.”

ارسال توسط : شبنم

نظر مخاطبان:


id="respond">نظر شما:
1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
نام *
ایمیل *
سایت


7 + یک =