آثار حجاب | الزهراء


آثار حجاب

تاریخ ارسال : ۲۱ آبان, ۱۳۹۰ | بازدید : 2,759 | طبقه بندی : حجاب

مقدمه :

موضوع اين تحقيق آثار حجاب مي باشد . لذا از نظرات انديشمندان كمك گرفتم و آثار حجاب را در ابعاد فردي ، فرهنگي ، اجتماعي ، خانوادگي ، روحي ورواني اقتصادي و امنيت زنان مورد مطالعه قرار دادم . بسياري جوانان ما امروز از آثار حجاب سوال مي كنند. شايد هم يكي از علل بد حجابي در جامعه ما اين باشد كه زنان و دختران جامعه كاملا با فلسفه حجاب آشنا نباشند . پس جا دارد كه به عنوان يك مسلمان با فلسفه و آثار حجاب بيشتر آشنا شويم.

 

آثار روحي و رواني :

 

باعث ايمني وسلامت نيمي از افراد جامعه از مبتلا شدن به بيماريهاي رواني خواهد شد .- آمار وحشتناك خودكشي درغرب نشانگر ميزان اختلالات رواني موجود در غرب است. درفرانسه سالانه 35 هزار نفر دست به خودكشي مي زنند وطبق آمار يونسكو درهردقيقه يك نفر در آمريكا درصدد خود كشي برمي آيد.پس به نمايش گذاشتن اندام و زيورهاي خويش در زنان نه تنها علامت بيماري رواني است بلكه بيماري زا بوده است وامراض رواني ايجاد خواهد كرد.از طرفي بي حجاب باعث ايجاد هيجانهاي شديد درميان مردان مخصوصا جوانان مي شود. چراكه غريزه ي جنسي نيرومندترين غريزه درفرداست كه با عشوه گري وآرايش وبرهنگي زنان اين غريزه شعله ورتر گريده وباعث بيماريهاي هاي عصبي وامراض رواني مي شود.(1)

با عشوه گري زنان اين غريزه در مردان شعله ورترمي شود. جوانان بايد يا دست به فساد وعياشي يا با تخيل با حالت افسرده وپريشان زندگي بيمار گونه خود را ادامه داده آرامشٍِِِِِِ ِ خود وخانواده رابرهم زنند. يكي از كارشناسان در اين زمينه مي گويد:

دوستانه مي گويم كه در تمام كلينك هايي كه با پسران جوان مبتلا به استمنا ، ارتباط غلط ، خودكشي كرده ، فراريهاو.. صحبت كرده ام متوجه شدم همه ريشه از تحريكهاي جنسي توسط دختران بي بندوبار درجامعه گرفته است. روزي هزاران نامه دريافت مي كنم كه حكايت از روان پريشي مردان جوان دارد كه با ديدن فلان شكل حضورزنان درجامعه به اين روز افتاده اند.(2)

 

– آرامش روحي و رواني :

 

زني كه ديده نشود مورد طمع قرار نمي گيرد ، امنيت و آرامش خاطر از آثار بارز حجاب اسلامي است . انسان در پناه محافظ احساس آرامش بيشتري دارد و در صورت پيش آمد هاي احتمالي از مصونيت آن برخور دار است . پوشش ديني نيز نگهبان زن از نگاههاي آلوده و آسيب هاي احتمالي است كه به زن مصونيت و آرامش مي بخشد و هر چه اين پوشش كامل تر گردد درصد امنيت وحفاظت آن بالا تر مي رود.(3)

 

آثار معنوي :

 

حجاب بال هاي پر پرواز فرشته هاي زمين است . زن پوشيده از بين خود وخدا ، خدا را بر گزيده است واز بين احكام ديني و خواسته هاي نفس به احكام ديني روي كرده است . چنين انتخابي به روحيه تفكر و عمل او حال و هوايي ديگر مي بخشد و به پوشش او معنا مي دهد و آنرا عملي منطقي ، خداپسندانه و در راستاي حركت هاي تكاملي او قرار مي دهد كه به زيبايي هاي اوتجلي بخشيده است . – پو شيدگي زن نمود بارز تقواي اوست و او را از آثار تقوا بر خوردار مي سازد.(4)

تمايلات جنسي انسان چون دريا طوفاني مي شود و مهلك انسان است ودرمان آن حجاب ، داروي درمان كننده وموجب امنيت و صفاي روحي است.زن تازه مسلمان شده آمريكايي مي گويد : سلامت روح مرد و جامعه با نوع كيفيت پوشش زنان رابطه ي مستقيم وغير قابل انكار دارد.(5)

 

آرامش جنسي

 

پوشش مناسب زنان زمينه بسياري از التهابات جنسي را از ابتدا از ميان بر مي دارد و از تحريك جنسي مكرر مردان و به وجود آمدن انحرافات و نا هنجاريهاي بسياري مانند چشم چراني ،بلوغ زود رس ،خود ارضايي ، تجاوزو … جلو گيري مي كند؛ به عبارت ديگروجود پوشش اسلامي در جامعه به ايجاد فضايي كمك مي كند كه در آن به جاي تحريكهاوالتهابات مكررجنسي آرامش حاكم است.(6)

 

آثار اجتماعي

 

ازنظر اجتماعي زن هر قدر متين تر با وقارتر وعفيف تر وبا حجاب تر باشد بر احترام وابهتش مي افزايد.-استواري واستحكام جامعه – بي حجابي باعث فلج شدن نيمي از نيروهاي افراد جامعه وآلوده شدن جامعه مي شود.(7)

حفظ واستيفاي نيروي كار درسطح جامعه است. دربي حجابي باعث كشاندن لذت هاي جنسي ازمحيط و كادر خانواده به اجتماع ودر نتيجه تضعيف نيروي افراد جامعه مواجه باشد تمركز نيروي او كاهش مي يابد.(8)

آيا اگر پسر ودختري در محيط جداگانه اي تحصيل كنند وفرضاًدريك محيط درس مي خوانند دختران بدن را بپوشانند وهيچ گونه آرايشي نداشته باشند بهتر درس مي خوانند وفكر مي كنند وبه سخن استاد گوش مي دهند يا وقتي كه آرايش كرده اند ؟(9)

وقتي كار وشهوت به هم آميخت هم بازده كار كم مي شود واحيانا ً به صفرمي رسد وهم ثبات و اطمينان واعتماد،ازمحيط خانواده رخت بر مي بندد . و اين ، نه يك ضرر ، بلكه دو ضرر بزرگ است.(10)

 

آثار خانوادگي

 

حجاب باعث بنيان خانواده بوده ونبودش باعث فحشا وتزلل خانواده است.- عدم كاهش تمايل جوانان به تشكيل خانواده چون در اثر ازدياد زنان بي حجاب و بي بند وبار و آرايش كرده و عشوه گر، مردان تمايل كمتري به ازدواج خواهند داشت . چرا كه زنان رنگارنگ وآرايش كرده در همه جا حاضر بوده و مردان با ديدن و ارضاء شدنشان با كمترين هزينه ها در مقايسه با هزينه هايي چنين تصور مي كنند با ازدواج خود را محدود خواهند كرد.(11)

زنان با حجاب خود هم درتحكيم خانواده شخصي خود نقش دارند وهم در تحكيم خانواده ديگران .- اما نقش آن ها در تحكيم خانواده خود، به اين لحاظ است كه اعتماد شوهر را به پاكي خود جلب مي كنند.-اما نقش آنها در تحكيم خانواده ديگران، مردان ديگر از تمتعات خارج از خانواده محروم مي باشند لذا به همسران خود بيشتر توجه مي كنند.(12)

از سوي ديگر رعايت پوشش اسلامي از سوي زنان دربرابرمردان يكي از مولفه هاي سامان دهنده روابط سالم زن و مرد در اجتماع است و زنان را از صورت كساني كه خواسته يا نا خواسته رقيباني در برابر همسر مردان قرار مي گيرند و مردان را به خود و زيبايي هاي خود مي خوانند ، خارج مي كند و جاذبه هاي همسران را براي يكديگر و درون خانواده نگه مي دارد و باعث پديد آمدن جاذبه-هاي بيشتر همسران براي يكديگر مي شود و از اين راه به استواري بنيان خانواده كمك مي كند.(13)

فلسفه ي پوشش ومنع كاميابي جنسي از غيرهمسرمشروع،ازنظر اجتماع خانوادگي اين است كه همسر قانوني ِ شخص از لحاظ رواني عامل خوشبخت كردن او بشمار برود ؛ درحالي كه در سيستم آزادي كاميابي، همسر قانوني از لحاظ رواني يك نفررقيب ومزاحم وزندانبان به شمار مي رود ودرنتيجه كانون خانواد گي براساس دشمني و نفرت پايه گذاري مي شود.علت اينكه جوانان امروز از ازدواج گريزانند و هر وقت به آنان پيشنهاد مي شود ، جواب مي دهند كه حالا زود است ، ما هنوز بچه ايم ، ويا به عناوين ديگر از زير آن شانه خالي مي كنند همين است.(14)

حجاب مانع مقايسه مي گردد. اما درجامعه اي كه برهنگي بر آن حاكم است هر زن و مردي همواره در حال مقايسه است مقايسه آنچه دارد با آنچه ندارد. و آنچه ريشه خانواده را مي سوزاند اين است كه اين مقايسه آتش هوس را در زن وشوهرومخصوصادر وجود شوهر دامن مي زند.(15)

 

آثار اقتصادي

 

– تلاش وفعاليت بيشتر:درصورت با حجاب بودن زنان،وقت مردان صرف هوي وهوس وچشم چراني ووقت زنان صرف آرايش كردن نخواهد شد.- صرفه جويي : زنان نياز به هزينه هاي زياد براي خريد لباس هاي مبتذل و وسايل آرايش آنچناني نداشته .اين باعث بهبود و وضع اقتصادي مي شود. (16)

استفاده از حجاب و پوشش به ويژه در شكل چادر مشكلي به دليل سادگي و ايجاد يك دستي درپوشش بانوان در بيرون منزل مي تواند از بعد اقصادي نيز تاثيرمثبت دركاهش مدپرستي بانوان داشته باشد البته به شرط اينكه خود چادر مشكي دست خوش اين تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضا مظاهرمد پرستي در چادرهاي مشكي نيز مشاهده مي گردد وبه گونه اي كه برخي ازبانوان به جاي استفاده از چادرهاي مشكي متين وبا وقار به چادرهاي مشكي توري نازك و داراي طرح هاي جلف وسبك كه با هدف و فلسفه حجاب وپوشش تناسبي ندارد روي مي آورند.(17)

اما رعايت پوشش اسلامي از سوي زنان محيط را براي فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي سالم سازي مي كند و به عنوان يكي از عوامل موثر ، در كنار ديگر عوامل ، زمينه مناسبات ناسالم را از بين مي برد و از اين طريق به بازدهي وشكو فايي بيشتر منجر مي شود .در اين صورت حضور زنان به عنوان بخشي از جامعه در عرصه فعاليت هاي مختلف معنا مي يابد و از آفت مناسبت هاي نا صحيح و درگيريهاي مخل در محيط فعاليت مي كاهد . علاوهبر اين حضور خانم ها در حيطه هاي مختلف مو جب رضايت خاطر آن ها مي شود ؛ چرا كه حضور آنان به طور واقعي موثر خواهد بود و اين رضايتمندي يكي ديگر از ابعاد و تبعات مثبت پوشش مناسب است كه در زندگي كاري ودر وضعيت فكري، عاطفي و رفتاري آنان به جا خواهد ماند.(18)

 

بهره مندي از پاداش الهي

 

حجاب و پوشش اسلامي اگر به عنوان انجام وظيفه وتكليف الهي رعايت شود از مصاديق روشن اطاعت از دستورات خدا و پيروي از سنت پيامبر اكرم بحساب مي آيد واطاعت از خدا وپيروي از سنت پيامبر بر اساس آيات قرآن اجروپاداش جاويدان الهي را بدنبال خواهد داشت.(19)

 

حجاب و تزكيه

 

اگر انسان بر خواسته هاي نفساني خود حاكم و مسلط شود وآن گونه كه خداي سبحان مي فرمايد: نگاه هارا از جذابيتهاي حرام دور سازيد آغازانحرافات بعدي را از خود دورساخته وزمينه ي تزكيه ،خودسازي ورسيدن به جوارقرب الهي رادر خود ايجاد نموده است . لذا خداي سبحان از جملات آثار ارزشمند رعايت حجاب و خودداري از چشم چراني و نگاه به نامحرم را تزكيه و خود سازي مي داند.(20)

 

امنيت و حجاب

 

امروز يكي از معضلات اجتماعي جوامع متمدن كه آزادي زن را به سينه زده و او را به نام آزادي با پيكري عريان در صحنه ي اجتماع وارد مي سازد مسئله امنيت زنان است .سيل تجاوز به عنف و حتي تجاوزبه محارم وانواع خيانتها وجنايتها يكديگر، دنيا را براي زن نا أمن نموده وامنيت را براي او به آرماني دست نيافتني تبديل نموده است.گزارشهاي ناگوار و تكان دهندهاي كه از رسانه هاي گروهي دنيا در اين زمينه دراختيار افكار عمومي قرار داده مي شود، اين مطلب را تائيد مي كند و از بحران روحي وجنسي در جوامع امروزي خبر مي دهدكه هر دو دست در دست هم داده و امنيت زن را خدشه دارساخته وآسايش خاطر او را سلب كرده اند . درحالي كه حجاب اسلامي مي تواند تا حدودي اين مشكل را برحل نمايد.(21)

اما پوشش اسلامي چه درجوامع اسلامي و چه در جوامع باز غربي ، راه را برهر گونه تعرض از سوي جنس مخالف مي بندد و حتي راه تخيل در اين باره را سد مي كند . در گزارشي از دختران دانشجويي كه در آمريكا مسلمان شده و پوشش اسلامي را انتخاب كرده اند همين نكته به چشم مي خورد . آن ها همه به اتفاق گفته اند كه پسران هم كلاسي شان براي ايشان ( نسبت به دختران ديگر ) احترام بيشتري قائل اند و دست ندادن و عدم شركت در بازي هاي مختلط باعث شده كه پسر ها در مناسبات شان همواره بيش از ساير دختران رعايت آن ها را كنند.(22)

 

بُعد فردي

 

حجاب در بعد فردي مانع از روي آوردن فرد به انحراف جنسي مي شود .

حجاب در بعد فردي عدم تهيج جنسي مي باشد.عده اي كه مي گويند بايد محدوديت روابط پسر و دختر را برداشت تا حرص ولع جنسي دربين آنان فروكش كند و در غرب چنين كرده اند.درپاسخ گفته شده : مگرآيا حرص و طمع جنسي درغرب پايان يافته يا هر روز شكل هاي جديدتري تمتعات و بهره برداري هاي جنسي در آنها رواج و رسميت مي يابد. يكي اززنان منصف غربي چنين مي گويد: كساني كه مي گويند كه مسئله ي غريزه جنسي ومشكل زن وحجاب درجوامع غربي حل شده است ! آري اگر از زن روي گردان و به بچه وسگ و يا همجنس روي آوردن حل مسئله است البته مدتي استاين راه حل صورت گرفته است.(23)

 

مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب

 

يكي از جنبه هاي مهم تهاجم فرهنگي غربي ها مبارزه با حجاب واز بين بردن امنيت اجتماعي بوده و هست . واين امر شخصاٌ از زمان رضاخان شروع شد . ايشان مي نويسد : حفظ حجاب مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب است . باعث تبليغ فرهنگ ناب اسلامي و تشويق جوانان به ازدواج موفق اسلامي مي گردد. – جوانان را جهت تقويت روحيه و آرامش دروني به جاي سوق دادن به محيط فحشا واعمال مبتذل به شركت در فعاليت هاي هنري ،ورزشي،فرهنگي و رزمي رهنمون شوند .حفظ حجاب نتنها باعث ايجاد امنيت اجتماعي فراگير مي شود بلكه جهت مبارزه با تهاجم فرهنگي مسئولان را از واردات كالي تجملاتي ،لوازم بهداشتي و آرايشي مبتذل نهي مي نمايد.(24)

مطالعات قربانيان جنايت در سال 2004 بزرگترين و مطمئن ترين تحقيقات جرم شناسي آمريكا كه هر سال توسط وزارت دادگستري ايالت متحده وگزارش دراكتبر 2005 بطور متوسط209880 نفر قرباني هتك حرمت وتلاش براي آزارهاي جنسي وجود داشته كه نسبت به سال 2003 رشد داشته است يعني تقريباً هر5 /2 دقيقه يك بار – اين تعديلات موجب بيش از 3200 مورد بارداري نامشروع مي شود .- در تحقيقاتي كه وزارت دادگستري و مراكز پيشگري كنترل بيماري ها روي 8000 زن و 8000 مرد انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه بين يك سوم تا يك ششم زنان ايالات متحده در طول زندگي خود مورد نوعي آزار جنسي قرار گرفته اند .7/7 ميليون زن ، قرباني هتك حرمت يا تلاش براي حتك حرمت قرار گرفته اند كه 83% آنان زير 25 سال مي باشند . – زنان حتي در محل كار هم مورد اذيت جنسي قرار مي گيرند . در سال 2004 بيش از 13000 مورد حمله وآزار جنسي وجود داشته كه (9/84 – 9/0 %) درباره زنان بوده . 16-24 % از اين آزارها شكايت مي شود.(25)

 

حفظ شخصيت زن

 

زنان خود نما مطلوبيت جنسي دارند اما محبوبيت ارزشي از آن زنان پوشيده است . بطور كلي نوع نگاه ، گفتار و برخورد مردان وزنان از دو ماهيت متفاوت بر خوردارند . برخورد با زناني كه از جلوگيري يا پوشش ناقصي برخوردارند – برخورد شهوي ، تفريحي و ظاهري . اما برخورد با زنان پوشيده ، بر-خوردي همراه با احترام و تكريم قلبي . اصولاً مردان ما قدرت ادامه ي نگاه به چهره زنان پوشيده راندارند چه اينكه حجاب اسلامي نگاه شكني است و سر به زيري مرد در هنگام سخن گفتن با زنان خود نو عي تكريم واحترام است.(26)

حريم نگاه داشتن زن ميان خود و مرد يكي از مسائل مرموزي بوده است كه زن براي حفظ مقام و موقيت خود در برابر مرد از آن استفاده كرده است.(27)

ما تنها راه بالا بردن شخصيت زن را حجاب مي دانيم .- اگراو به حجاب روي آورد پايگاه خانوادگي اش قوي مي شود مردها ناچار مي شوند به زندگي خانوادگي خود ارج دهند و به همسران خود واقعاً توجه كنند.(28)

 

حجاب و آزادگي زن

 

زنان با حجاب در فعاليتها و رفت و آمد هاي خود آزادترند زيرا مردان بوالهوس اطمينان دارند كه اين ها طعمه ملعبه نمي شوند و بنابراين كمتر مزاحمت براي آن ها ايجاد مي كنند.(29)

 

حجاب وپاكي زن

 

قطعاً خانه براي اهل خانه حجاب است. پرده در منزل هم حجاب است . لباس زن ومردهم حجاب است . اگر اين پرده ها دريده شود اثر ونشانه اي باقي نخواهد ماند.(30)

 

حجاب و سلامت و زيبايي زن

 

حجاب مانع جريان هواي نفس ونگاه هاي آلوده و ميكروبهاي فساد به حريم پاك زن است . زيبايي وظرافت ها جسماني او را از گزند آفتاب وسرما و آلودگي هاي جوي حفظ مي كند .

– امام علي (ع) مي فرمايد : حجاب زن ها را پاينده تر، سالمتر و پاكيزه تر نگاه مي دارد.(31)

زنان پوشش و حجاب زن اهميّيت و حكمت و آثار حجاب مي نويسد درمورد پاكي دل هاي مردان و زنان و آلوده نشدن آن ها در قرآن مي فرمايد :وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَْلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ( احزاب ، 53)

و اگراز زنان پيامبر چيزى خواستيد، از پشت پرده بخواهيد. اين كار، هم براى دلهاى شما وهم براى دلهاى آنها پاك دارنده تر است‏

 

در امان ماندن از اذيت افراد سبك سر

 

يَأَيهَُّا النَّبىِ‏ُّ قُل لّأَِزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِْنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كاَنَ اللَّهُ غَفُورًارَّحِيمًا(احزاب ، 59)

اى پيامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه چادر خود را بر خود فرو پوشند. اين مناسب‏تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند. و خدا آمرزنده و مهربان است.

َنِسَاءَ النَّبىِ‏ِّ لَسْتنُ‏َّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتنُ‏َّ فَلَا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فىِ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا(احزاب، 32 )

اى زنان پيامبر، شما همانند ديگر زنان نيستيد، اگر از خدا بترسيد. پس به نرمى سخن مگوييد تا آن مردى كه در قلب او مرضى هست به طمع افتد و سخن پسنديده بگوييد.(32)

 

آثار حجاب در قرآن

 

حفظ امانت الهي:

 

از نظر قرآن زن امين حق اللّه مطرح است يعني اين مقام و اين حرمت و حيثيت راخداي سبحان كه حق خود اوست به زن داده واز او خواسته كه از اين حقش بعنوان امانت اللهي محافظت نماييد . يعني زن كاملاً درك كند كه حجاب او تنها مربوط به خود او نيست و حجاب زن حق اللهي اوست . در اسلام عصمت وعفت زن حق الله است يعني حتي اگر خود زن يا شوهررضايت به بي عفتي و بي حجابي زن بدهد، كار تمام نيست زيرا زن ناموس خداست وبا رضايت مشروع نمي شود .فرق كشورهاي غربي با اسلام اين است كه در غرب اگر زني بي عفتي كرد خوداو يا پدر و مادر و شوهر او رضايت دارند مشكل حل است .

اما دراسلام با رضايت كار تمام نمي شود . بلكه حكم خدا بايد جاري شود . اين نشانگر آن است كه عفت زن از آن خداست وبايد محفوظ بماند . همه ي اين فرق ها حاكي از عظمت زن است كه خداوند مي خواهد حرمت او حفظ شود و مرد ها صرف جذاب بودن وبا ديد جنسي نگاه نكنند .ار نظر قرآن زن امين حق الله مطرح است . يعني اين مقام و اين حرمت وحيثيت را خداي سبحان كه حق خود او است به زن داده ؛واز او خواسته كه از اين حقش به عنوان امانت الهي محافظت نمايد . يعني زن كاملا درك كند كه حجاب او تنها مربوط به خود او نيست ؛ وحجاب زن حق الهي او است.(33)

در اسلام عصمت وعفت زن حق الله است . يعني حتي اگر خود زن يا شوهررضايت به بي عفتي و بي حجابي زن بدهد كار تمام نيست زيرا زن ناموس خداست .وبارضايت مشروع نمي شود . فرق كشورهاي غربي با اسلام اين است كه در غرب اگر زني بي عفتي كرد او يا پدر و مادر و شوهر او رضايت دادند مشكل حل است.اما در اسلام با رضايت كار تمام نمي شود بلكه حكم خدا بايد جاري شود . اين نشانگرآن است كه عفت زن از آن خداست وبايد محفوظ بماند .همه اين حرف ها حاكي از عظمت زن است كه خداوند مي خواهد حرمت او حفظ شود .و مردها صرف جذاب بودن و با ديد فساد نگاه نكنند.(34)

 

كار آمدي چادر و حجاب مشكي

 

استفاده از چادر مشكي بر خلاف ادعا هايي به ظاهر علمي بعضي از افراد نه تنها عارضه اي منفي ندارد ، بلكه با فلسه حجاب و پوشش زنان در مقابل نامحرم يعني عدم تهيج وتحريك و ايجاد آرامش رواني در جامعه نيز سازگار است.امروزدرروانشناسي رنگ ها ، اينكه رنگ مشكي صامت و غير فعال است و باعث تحريك و جلب توجه نمي شود ،يك واقعيت مسلم است . دركتاب شناسي رنگ ها درباره رنگ سياه گفته شده است كه سياه نماينگر مرز مطلق است. بنابراين فردي كه درمقابل نامحرم دربيرون منزل ، از حجاب مشكي استفاده مي كند با اين كار ، مرز مطلق و كاملي بين خود و افراد نامحرم ايجاد مي نمايد . وقتي خانمي در بيرون منزل چادر مشكي بر سر مي كند مي خواهد نشان دهد كه نامحرم حق ندارد به اين حريم نزديك شود زيرا اين حريم ،حريم حياءو عفت است نه جاي بي حيايي و هرزگي و هوس بازي ، او با حجاب مشكي خود مي خواهد نگاه هم چنين در روان شناسي رنگ ها آمده است كه سياه (نه ) بوده و نقطه ي مقابل (بله ) يعني رنگ سفيد است. بنابراين وقتي بانوان درمقابل نامحرم از حجاب مشكي استفاده مي كنند در واقع مي خواهند به او نه بگويند و در مقابل آن ها يي كه لباس سفيد مي پوشند در واقع راه نگاه ها را به سوي خود بازمي گذارند و آن هايي كه لباس هاي رنگارنگ و جذاب مي پوشند خواسته ياناخواسته خودرادرمعرض نگاه هاي هرزه و آلوده قرار مي دهند . از نظر رواني نيز وقتي انسان پارچه ا ي در مقابل نگاه به رنگ هاي روشن چشم را بازمي كند.

و براي ديدن و استمراررغبت ايجاد مي كند و استفاده بانوان از لباسهاي رنگارنگ نيز باعث جلب توجه مردان نامحرم مي گردد.(35)

 

نتيجه گيري:

 

فوائد حجاب اسلامي

1- ايجاد آرامش رواني بين افراد جامعه .

2- جلوگيري از تهييج و تحريك جنسي .

3- كاهش تقاضاي مد پرستي بانوان .

4- حفظ و استيفاي نيروي كار در سطح جامعه .

5- مصو نيت زنان در همه زمان ها و مكان ها .

6- كاهش چشمگير مفاسد فردي و اجتماعي در سطح جامعه .

7- حضور معنوي گرايانه زنان و مردان در سطح جامعه .

8- حفظ ارزش هاي انساني مانند عفت ، حيا و متانت در جامعه .

9- هدايت ، كنترل و بهره مندي صحيح از اميال و غرائز انساني.

10- از بين بردن فشارهاي اجتماعي نامشروع و نا بهنجار .

11-سلامت و زيبايي موقعيت اجتماعي و فرهنگي مردان وزنان جامعه اسلامي .

12- مبارزه با تهاجم فرهنگي .

 

پي نوشت ها :

 

 

1- محسن عزيزي، حجاب آثار دنيوي واخروي مجله آفتاب يزد

2- محمد آصف عطايي، تخيل وتصور گناه وروان پريشي

3- محمد رضا اكبري ، كتاب حجاب در عصر ما ، ص 90

4- همان ، ص 89

5- مهدي واحديان ، سايت يزد فردا

6- سيد حميد مير خندان ، حجاب در فرهنگ اسلامي ، ص 100

7- محسن عزيزي ، مجله آفتاب يزد

8- پاسخ به شبهات

9- مرتضي مطهري ، مسئله حجاب ، ص 92

10- كتاب حجاب و آزادي، مقالات كنگره اسلام و زن ، ص 48

11- محسن عزيزي ، مجله آفتاب يزد

12- كتاب حجاب و آزادي، مقالات كنگره اسلام و زن، ص 56

13- سيد حميد مير خندان ، حجاب در فرهنگ اسلامي ،ص 107

14- مرتضي مطهري ، مسئله حجاب ، ص 89

15- سيد حميد مير خندان ، حجاب در فرهنگ اسلامي

16- محسن عزيزي ، مجله آفتاب يزد

17- پاسخ به شبهات

18- – سيد حميد مير خندان ، حجاب در فرهنگ اسلامي، ص 103

19- محمد آصف عطايي ، در سايت

20 – همان

21- همان

22- سيد حميد مير خندان ، حجاب در فرهنگ اسلامي ، ص 103

23- پاسخ به شبهات

24- مهدي واحديان ، سايت يزد فردا ، ص 44

25- سهيل تقوي ،حجاب از منظر قرآن ،

26- محمد رضا اكبري ، كتاب حجاب در عصر ما ، ص 89

27- مرتضي مطهري ، مسئله حجاب ، ص 95

28- كتاب حجاب و آزادي، مقالات كنگره اسلام و زن ، ص 55

29- همان، ص 55

30- همان، ص 59

31- محمد رضا اكبري ، كتاب حجاب در عصر ما ، ص 12

32- آ ثار قر آني، بانك معارف قرآني ، ساير علوم

33- همان

34- عبدالله جوادي آملي ، آيينه جلال و جمال ، ص 426

35- حميد رزاقي، در سايت

فهرست منابع :

1- حجاب از منظر قرآن در نمايه .

2- اكبري ، محمدرضا ، حجاب در عصر ما ، چاپ 1380 ، انتشارات پيام .

3- بانك معارف قرآن ( ساير علوم ).سايت .

4- جوادي آملي ، عبدالله ، آئينه جمال و جلال ، نشر اسراء ،نوبت چاپ 19 .

5- حجاب و آزادي ، مجموعه مقالات كنگره اسلام و زن ، نشر سازمان

تبليغات اسلامي ، تهران ، چاپ اول ، 1367.

6- رزاقي ، حميد ، در سايت آفتاب ، ص ، 40 ، آثار رنگ ها .

7-سايت پاسخ به شبهات ديني.

8- عزيزي ، محسن ، (مقاله) در سايت .

9- عطايي ، محمد عاصف ،(مقاله ) درسايت ايشان .

10- مطهري(ره ) ، مرتضي ، مسئله حجاب ، چاپ 41 ، فروردين 1374 .

11- مير خندان ،سيد حميد ، حجاب در فرهنگ اسلامي ، چاپ اول ، 1387 .

12- واحديان ، مهدي ، سايت يزد فردا .

برچسب ها : ,
ارسال توسط : خادم الزهراء(س)

نظر مخاطبان:


id="respond">نظر شما:
1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
نام *
ایمیل *
سایت


8 + = یازده