حمایت مالی از مسجد و کانون فرهنگی الزهراء(س) | الزهراء