عشق | الزهراء


عشق

عشق چیست؟

عشق چیست؟

عشق یک احساس ارزشمندوزیباست.احساسی که اگردارای 4رکن اساسی خودباشد،می تواندیک رابطه عاشقانه مستحکم بسازد.

عشق حبابی…

عشق حبابی…

دلم برایش تنگ شده،دوری اش برایم سخته،نمی توانم فکرکنم که اگرازدستش بدهم چی میشه.از دوریش می میرم و…

عشقی که هوس نیست !

عشقی که هوس نیست !

به سبب فعالیت‌هایی که در یکی از کانون‌های دانشگاهی داشتم، با او همکار بودم و بعضاً سر یک میز با هم بحث می‌کردیم…