نهم دیماه | الزهراء


نهم دیماه

فرصتی برای بصیرت

فرصتی برای بصیرت

فتنه ای که با انتخابات دهم ریاست جمهوری در کشور ایران در سال ۸۸ شروع شد، فرصت خوبی برای مردم…

چگونگی شکل گیری حماسه نه دیماه

چگونگی شکل گیری حماسه نه دیماه

با مرور مسایل پس از انتخابات بخصوص در فاصله‌ 8 ماهه‌ تیر تا بهمن 1388 این نکته کاملاً ثابت می‌شود…