هوس | الزهراء


هوس

عشقی که هوس نیست !

عشقی که هوس نیست !

به سبب فعالیت‌هایی که در یکی از کانون‌های دانشگاهی داشتم، با او همکار بودم و بعضاً سر یک میز با هم بحث می‌کردیم…

عشق پاک، هوس شعله‏ ور، نشانه‏ ها (2)

عشق پاک، هوس شعله‏ ور، نشانه‏ ها (2)

رهروان عشق آگاهانه یا … محك تشخیص‏ چگونه بفهمیم كه عاشق مدعى از رهروان عشق آگاهانه است یا هوس‏بازى لذت…