یالثارات الحسین”ع” | الزهراء


یالثارات الحسین”ع”

خونخواهي امام حسين (ع) توسط حضرت مهدي(عج)

خونخواهي امام حسين (ع) توسط حضرت مهدي(عج)

خونخواهي ، طلب خون کسي را کردن و به تعبيري انتقام خوني است . امام حسين (ع) انسان ممتازي است که مظلوم کشته شده و تاکنون انتقام خون به ناحق ريخته وي گرفته نشده است .